NMD Adatvédelmi tájékoztató

 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: GDPR), valamint az elektronikus hirközlési ágazat területén a személyes adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 506/2004. évi törvényben, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi Felügyeleti Hatóság létrehozásáról, szervezéséről és működéséről szóló 102/2005 évi törvény módosításáról valamint a magánszemélyek védelméről a személyes adatok feldolgozása és ezen adatok szabad mogzgása tekintetében szóló 677/2001. évi törvény hatályon kívűl helyezéséről szóló 129/2018 évi törvényben (együttesen a továbbiakban: Hazai törvénykezés) foglaltaknak megfelelően tartalmazza a Nagyváradi Magyar Diákszövetség (székhely: 410204 Nagyvárad, Simion Barnutiu 14 szám, adószám: CUI 9474083, a továbbiakban NMD vagy Adatkezelő) által az nmd.ro weboldal üzemeltetése és azon keresztül nyújtott szolgáltatásai során történő személyes adatok kezelésének körülményeit.

Jelen Tájékoztató kiterjed az NMD által üzemeltetett www.nmd.ro és ennek összes subdomainjára honlapon keresztül zajló adatkezelésekre is, így a Szolgáltatások alatt a szervezet által üzemeltetett összes Weboldalon elérhetővé tett szolgáltatásokat is értjük.

A Nagyváradi Magyar Diákszövetség, mint Adatkezelő, ezen tájékoztatót annak érdekében teszi közzé, hogy a weboldalain keresztül folytatott személyes adatkezelések érintettjeit, így mind az oldalon böngésző látogatókat, mind az NMD által elérhetővé tett szolgáltatások (lakáshirdetések, kérdőívek) igénybe vevőit (együttesen a továbbiakban: Felhsználók) a GDPR szerinti tájékoztatási kötelezettség körébe eső információkról tájékoztassa, így többek között az Adatkezelő által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Amennyiben bármely Felhasználó úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túl a weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelési folyamatok kapcsán további kérdése van, problémája merül fel, észrevétele van, ezekkel kapcsolatban az office@nmd.ro elérhetőségen várjuk megkeresését.

A Felhasználók a Tájékoztatás elolvasása és értelmezése után maguk döntenek arról, hogy megadják-e a weboldal használatához a személyes adataikat. Az adatok megadása önkéntes, azonban felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy egyes esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem fogja tudni a személyes adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a Weboldal valamely funkcióját használni. Ezen eseteket az adott Szolgáltatás igénybe vételére szolgáló űrlapon, az adott adatkezelésre vonatkozó külön tájékoztatásban, illetve a jelen Tájékoztatóban jelezzük.

 

A Weboldal megfelelő használatának és az egyes Szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja. A Weboldal látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén a Weboldalon elérhető Szolgáltatás igénybevételével, a Weboldalon lakáshirdetésre történő jelentkezéssel, a felhasználói fiók létrehozása során a Felhasználó köteles a jelen Tájékoztatót megismerni, annak rendelkezéseit elfogadni. Amennyiben a Tájékoztató szerinti bármely adatkezelési művelettel nem ért egyet, kérjük, ne használja a Weboldalt, vagy a kifogásolt Szolgáltatást.

 1. Adatkezelő neve és elérhetősége

A jelen Szabályzat szerinti személyes adatkezelések szempontjából adatkezelőnek a szervezet minősül, amelynek lényeges adatai az alábbiak:

 • Név: Nagyváradi Magyar Diákszövetség
 • Székhely: 410204 Nagyvárad, Simion Barnutiu 14 szám
 • Adószám: 9474083
 • Törvényes képviselő: Kőrösi Kristóf- elnök
 • Email: office@nmd.ro
 • Adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége: office@nmd.ro
 • Telefonszám: +40 743 109 423

Jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak abban az esetben is alkalmazandóak, amikor a Felhasználó kapcsolatba lép az Adatkezelővel, vagy ha az Adatkezelő veszi fel a kapcsolatot a felhasználóval a Szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az Adatkezelő  a személyes adatokat egy harmadik, adatkezelő, részére adja meg. Leggyakrabban az NMD által elnyert pályázatok elszámolások fordulhatnak elő ilyen adattovábbítások. A pályázati elszámolások kötelező része lehet bizonyos személyes adatok (név, lakhely, látogatott oktatási intézmény) továbbítása. Ezen adatkezelésekre a harmadik személy által meghatározott adatvédelmi szabályok vonatkoznak. Tekintettel arra, hogy mindezen szabályok, működés és tartalom nem áll a szervezet befolyása alatt, azokért a szervezet nem vállal felelősséget. Azonban azt megjegyeznénk, hogy a pályázatkiíró szervek legtöbb esetben az országos közigazgatási hálózat részét képezi (pl. városi vagy megyei önkormányzat, etnikumközi hivatal, stb.), és átfogó, komplex adatvédelmi rendszerrel rendelkeznek.

 1. Fogalommeghatározások a GDPR értelmében:
 2. Személyes adat: bármely olyan adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy akár közvetett, akár közvetlen módon azonosítható. A Nagyváradi Magyar Diákszövetség által leggyakrabban felhasznált személyes adatok a név, lakcím, látogatott oktatási intézmény megnevezése, telefonszám, e-mailcím, életkor.
 3. Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adata a tárgya valamely adatkezelésnek. A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat a NMD kizárólag 18. életévét betöltött természetes személyeknek nyújtja, így adatkezelési folyamatait is ezen körülménynek megfelelően alakította ki. Tekintettel arra, hogy 16. életévét be nem töltött gyermek személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, az NMD valamennyi olyan esetben, amikor ilyen érintetteknek címzett adatkezelési folyamatot végez, megszerzi a törvényes képviselő hozzájárulását. A jelen Tájékoztató szerinti adatkezelések szempontjából Érintett a Weboldalakon elérhető bármely szolgáltatás felhasználója.
 4. Adatkezelő: az a személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza. A Weboldalon elérhető Szolgáltatások nyújtása során megvalósuló személyes adatkezelések esetén az adatkezelő a Társaság, de bizonyos folyamatokban a Társaságon kívül további adatkezelők is végeznek adatkezelési tevékenységet. A Társaság adatkezelőnek minősül mindazon információk tekintetében és kezeli mindazon adatokat, amelyeket a Felhasználók a Weboldal látogatása, használata, a Weboldalon elérhető Szolgáltatások igénybevétele érdekében átadnak az NMD részére, feltöltenek a Weboldalra, valamint amely adatokat az NMD gyűjti a Felhasználók Weboldalon végzett tevékenysége során.
 5. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, a személyes adatok vonatkozásában adatkezelési műveleteket hajt végre.
 6. Adatkezelés: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, mint például a személyes adatok gyűjtése, tárolása, rögzítése, közlése, továbbítása, felhasználása. A Weboldalon valamennyi olyan folyamat, amely során személyes adatok kerülnek az NMD rendelkezésére bocsátásra, adatkezelésnek minősül.
 7. Adatkezelés jogalapja: az NMD a személyes adatokat jellemzően szerződés megkötése, illetve szerződés teljesítése, valamint az NMDre vonatkozó jogi kötelezettség céljából, ahol pedig ezt a személyes adatok felvételénél kifejezetten megjelöli, az érintett hozzájárulása alapján kezeli. Az NMD az egyes adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatást ad az adatkezelés jogalapjáról. Adatkezelés akkor végezhető, ha annak megfelelő jogalapja van. Ilyen jogalap lehet az előzőekben említetteken túl az NMD jogos érdekén alapuló adatkezelés vagy ha az adatkezelés az érintett, vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.
 8. Hozzájárulás: az érintett által az adatkezelő részére adott engedély a személyes adatai konkrét cél érdekében történő kezelésére vonatkozóan.
 9. Adatkezelési cél: a személyes adatok kezelésének konkrétan meghatározott célja, mint például az NMD és a Felhasználó közötti szerződés létrehozása, vagy teljesítése.
 10. Adatkezelés időtartama: az az időtartam, ameddig az NMD jogosult kezelni a személyes adatokat, amely adatot az egyes adatkezeléseknél ad meg a szervezet. A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a hozzájárulás visszavonása, illetve a törvény által kötelező adatfeldolgozás esetében a jogszabályban előírt időtartam.
 11. Személyazonosításra nem alkalmas adatok: azok az adatok, amelyeket az NMD a Weboldal felhasználóiról rögzít, de amelyek nem alkalmasak arra, hogy akár közvetlenül, akár közvetve egy természetes személyt azonosítsanak (pl. kérdőívek kitöltői).
 12. Szolgáltatások: mindazon szolgáltatások, amelyek a Weboldalon, illetve keresztül elérhetők a Felhasználók részére. A jelen Tájékoztató kiterjed a lakáshirdetési és azokhoz kapcsolódó valamennyi elérhető szolgáltatás használatára, a Weboldalon elérhető elektronikus direkt marketing kommunikációra történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelésre (hírlevelekre, SMS-ekre), továbbá az NMD által végzett, Szolgáltatásokra vonatkozó piackutatásokban, nyereményjátékokban vagy eseményeken történő részvétel okán felmerülő személyes adatkezelésekre.

 

 1. Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok és az egyes adatkezelések

Az alábbiakban található, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatokat gyűjt a Felhasználókról, illetve bizonyos esetekben milyen személyes adatot kap más forrásból a Felhasználóra vonatkozóan:

 • Regisztráció- jelentkezés NMD tagnak

Ahhoz, hogy valaki NMD tag lehessen az alábbi linken szükséges regisztrálnia:

www.bit.ly/nmd-regisztracio

A fenti linken történő regisztrációhoz és azt követően a Szolgáltatások eléréséhez kötelezően megadandó személyes azonosító adatok: e-mail cím,  név, lakcím, oktatási intézmény és a telefonszám.

 • Szolgáltatások igénybevétele

Azon Felhasználók esetében, akik az NMD által nyújtott bármely szolgáltatást igénybe veszik a kötelezően megadandó személyes adatok: név, telefonszá, e-mail cím.

A Lakásvadász oldalon történő hirdetések esetén az NMD a hirdetések tartalmában szereplő személyes adatokat is kezeli, mint például a hirdetésben szereplő ingatlan címe, felszereltsége, beosztása.

Az említett szolgáltatás esetében az NMD fenntartja a leírás változtatásának jogát, illetve a nem odaillő, tartalmilag és nyelvezet szempontjából nem megfelelő lakáshirdetések törlésének jogát.

A motoros azonosító kártyát igénylő Felhasználók esetében kötelezően megadandó személyes adat: név, lakcím, születési hely és idő, telefonszám.

Azon Felhasználók esetében akik az NMD által nyújtott egyébb szolgáltatásokat veszik igénybe kötelezően megadandó személyes adatok: név, telefonszám, e-mail cím, látogatott felsőoktatási intézmény megnevezése.

 1. Elektronikus direkt marketing szolgáltatás igénybevétele

A közvetlen megkereséshez szükséges azonosítási és elérhetőségi adatok (így a név, emailcím és telefonszám).

Az NMD által küldött üzenetek, digitális kommunikációk megnyitása, kattintása, annak nyomonkövethetősége érdekében.

 1. Promóciókon, nyereményjátékokon történő részvétel, kérdőívek kitöltése

A promóció, nyereményjáték lefolytatásához szükséges, a résztvevő Felhasználóra vonatkozó azonosítási adatok, a nyeremény kézbesítéséhez és kapcsolatfelvételhez használatos személyes adatok (rendszerint név, szállítási cím, emailcím)

A személyes részvétel esetén Önről fényképfelvétel készülhet.

 1. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

Személyes adatok, amelyeket a Felhasználó megad önmagáról bármely kapcsolatfelvétel alkalmával, így különösen az NMD által biztosított telefonos, e-mailes elérhetőségeken, postai úton vagy a Facebookon, továbbá az azonosításhoz szükséges adatok.

 1. Felhasználói fiók létrehozása, fenntartása, törlése

A felhasználói fiók létrehozása során (Regisztráció) kötelezően megadott személyes adatok adatkezelésének célja a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó, így a lakáshirdetés feladása, illetve a fizetős Szolgáltatásokhoz hozzáférési jog szerzése, üzenetküldő/közvetítői rendszerre vonatkozó Szolgáltatás működtetése és nyújtása, a létrejövő jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

A felhasználói fiók létrehozása során a Felhasználó által megadott e-mailcímet az NMD a felhasználói regisztráció hitelesítésére, így a Felhasználó egyedi azonosítására is használja, amelynek keretében a regisztráció során a felhasználói fiók létrehozásának előfeltétele a megadott e-mailcím valós működése.

A regisztráció során a megadandó személyes adatok közül az űrlapon minden mező kitöltése kötelező, mivel ezen személyes adatok megadása a szerződés létrejöttének feltétele, és amelyek megadásának elmaradása esetén a felhasználói fiók nem hozható létre. A felhasználói fiók létrehozásának előfeltétele a Felhasználó e-mail elérhetőségének azonosítása. A felhasználói fiók használata során felhasználó név megadható, az apróhirdetési Szolgáltatások igénybevételének kötelező feltétele viszont a felhasználó név és a telefonszám megadása.

Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatás nyújtásához szükséges szerződés létrehozása és teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók fenntartásához igazodik, azaz a felhasználói fiók törléséig tart.

A felhasználói fiók létrejöttével a Felhasználó önkéntesen, a kötelezően megadandó adatok körén kívül további profil adatokat rendelhet a fiókjához. Ezen adatok megadása nem kötelező és ezeket a Felhasználó döntése szerint módosíthatja, törölheti személyes beállításai kezelésével fiókjába belépve, vagy annak törlését az NMD is kérheti.

Személyes fiók kialakítása: a Felhasználó profiladatait kiegészítheti felhasználó névvel, profilképpel, amellyel felhasználói profilját személyessé teheti, így a felhasználói közösségben a felhasználói bizalmat növelheti. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó érintett hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a Felhasználó általi törlésig, ennek hiányában a felhasználói fiók fennállásáig tart. Profilkép a Weboldalon közzétételre kerül, azok a Felhasználó nyilvános hirdetési oldalán megjelenő profiljához rendelten láthatóak.

Felhasználói profiladatok nyilvánossága: a felhasználói név, regisztráció időpontja, az utolsó belépés időpontja a Felhasználóra vonatkozóan közzétételre kerül a Weboldalon, a lakásvadász nyilvános hirdetési oldalán és a feladott lakáshirdetés mellett megjelenő profiladatai között. Az adatkezelés jogalapja az NMDnek a Szolgáltaattás megbízhatóságához fűződő jogos érdeke, továbbá a Felhasználók tájékozódáshoz, a másik Felhasználó megbízhatósáról történő meggyőződéséhez fűződő jogos érdeke. Ezen kívül a felhasználó név közzététele a Felhasználók beazonosítását, kapcsolatfelvételt segíti elő. Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók fenntartásához igazodik, azaz a felhasználói fiók törléséig tart.

Amennyiben a Felhasználó profilképet, a telefonszáma nyilvánossá tétele mellett dönt, elfogadja, hogy az a Weboldalon nyilvános adatává válik, az előző bekezdés szerint adatokhoz rendelten.

 1. Hírlevél

A Társaság a Weboldalon elérhető Szolgáltatásai, márkája, eseményei, rendezvényei népszerűsítése érdekében azon Felhasználók részére, akik ehhez előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat adták, e-mailen vagy SMS-ben marketing elektronikus hirleveleket küld.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, előzetes, kifejezett hozzájárulása. A hozzájárulás az ügyfélszolgálati elérhetőségeken bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható, továbbá az elektronikus hirdetésben esetlegesen megjelölt módon szintén lehetőség van a hozzájárulás visszavonására. Az adatkezelés időtartama ennek megfelelően a felhasználói hozzájárulás visszavonásáig („leiratkozás”) tart, amennyiben ilyen nem történik, akkor addig, ameddig az NMD a hírlevélküldési szolgáltatását fenntartja.

Az NMD felhívja a figyelmet arra, hogy nem tartoznak a jelen pont szerinti kommunikáció körébe az NMD által, a Szolgáltatás igénybevétele kapcsán küldött rendszerüzenetek, amelyek közlése a Felhasználó érdekében szükséges, vagy a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos információt tartalmaznak, vagy technikai jellegű tájékoztatást nyújtanak, vagy amelyek a jogviszony lényeges elemeire vonatkozó tájékoztatást tartalmaznak.

 1. Rendezvények

Az NMD Szolgáltatásai és eseményei népszerűsítése érdekében időről időre szervez Felhasználói részére különböző rendezvényeket. A rendezvények szerinti adatkezelésekről az NMD külön tájékoztatást nyújt, azzal, hogy az érintetti jogok gyakorlására, továbbá az adatkezelés eseti tájékoztatóban meg nem határozott feltételeire a jelen Tájékoztatóban rögzített feltételek irányadók.

Az NMD saját rendezvényein fényképeket készít, melyeket a hivatalos weboldalára, illetve a közösségi oldalára feltölt.

 1. Panaszkezelés és ügyfélszolgálat adatkezelése

Az NMD  ügyfélszolgálata az NMD szolgáltatásaival kapcsolatos kérdéseket és a felhasználói megkereséseket az alábbi elérhetőségeken fogadja, bizonyos esetekben az alábbi elérhetőségekről kezdeményez kommunikációt a Felhasználókkal:

E-mail: office@nmd.ro

Telefon: +40 743 109 423

Weboldal: www.nmd.ro

Az NMD a hozzá panasszal forduló Felhasználók panaszainak, megkereséseinek írásban rögzített részleteit, az alábbi adatkör szerint kezeli:

 1. a) panasz, megkeresés bejelentőjének neve, címe, továbbá a bejelentésekor megadott egyéb adatok;
 2. b) panasz, megkeresés előterjesztésének helye, ideje, módja;
 3. c) panasz, megkeresés részletes leírása;
 4. d) Felhasználó által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke;
 5. e) a Felhasználó számára megküldött válaszlevél;
 6. f) Felhasználó telefonszáma.

Amennyiben a Felhasználó telefonon adja elő panasznak minősülő megkeresését és annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy ha a Felhasználó a panasz NMD általi kezelésével nem ért egyet, akkor az a)-e) pontban meghatározott adatok jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre.

Az NMD annak érdekében rögzíti a felhasználói megkereséseket és az azokra adott válaszokat, hogy azokat megvizsgálja, elintézze, megválaszolja azokat a Felhasználó részére, fogyasztók esetén pedig teljesítse a törvény által előírt panaszkezelési kötelezettségeit, emellett figyelemmel kísérhesse a vonatkozó jogviszonyainak teljesítését, biztosítsa a Felhasználók, illetve az NMD jogos érdekeinek igazolásához szükséges tények rögzítését.

A felhasználói megkeresésekről rögzített jegyzőkönyvet, valamint a panaszkezelés során keletkezett adatokat, a válasz másolati példányát a fogyasztói panaszok esetén az NMD a hatályos jogszabályoknak megfelelően az elintézéstől számított 5 évig tárolja, az ezen a körön kívül eső, felhasználói megkeresések anyagait az elintézéstől számított 2 évig tárolja.

A Felhasználók által tett panaszok, vitás bejelentések kapcsán felmerülő adatkezelések célja a panaszok, jogi követelések, viták megoldása, az eset kivizsgálása, szükséges lépések meghatározása.

 1. Kik ismerhetik meg az ön személyes adatait?

Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az NMD belső emberei ismerhetik meg feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő iktatással foglalkozó irodavezetője, adminisztarív felelőse, az ügykezelés érdekében megismerik az érintett személyes adatait. Az NMD csak kivételes esetben adja át az érintett személyes adatait más állami szervek számára. Így például, amennyiben az érintett és az NMD között folyamatban levő jogvitában bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett személyes adatait tartalmazó iratok átadása, a rendőrség megkeresi az NMDt, és a nyomozáshoz az érintett személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri. Emellett például az NMD jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismeri a személyes adatokat, ha az érintett és az NMD között jogvitára kerül sor.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az NMD az érintett által megadott személyes adatokat az NMD székhelyén illetve bejegyzett. Az NMD megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozva van, jelszóvédelemmel ellátott, mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá. Az NMD megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

Az adatfelhasználáshoz használt számítógépek tűzfalvédelemmel rendelkeznek, vírusirtó programokkal el vannak látva, és eredeti programok kerültek rá telepítésre.

Az NMD belső, biztonsági személyei tájékozottak az adatvédelem területén, és a tőlük telhető legtöbbet teszik meg azért, hogy a Felhasználók adatait a lehető legbiztonságosabban kezeljék, elkerülvén az adatok elvesztését, illetéktelen felhasználók hozzáférését.

 1. Adattovábbítások

Az NMD a Felhasználók személyes adatait jelen Tájékoztatóban meghatározott esetben és célból a Szolgáltatások nyújtása és igénybevételük és teljesítésük biztosítása érdekében, előzetesen meghatározott harmadik személyek köre részére továbbítja. Továbbá az NMD a Lakásvdász Weboldalán közétett hirdetésekhez tartozó személyes adatokat nyilvánosságra hozza, így az érdeklődő harmadik fél számára bármikor elérhetővé válik.

Az NMD által szervezett rendezvényeken, eseményeken résztvevő Felhasználók (gólyatábor, gólyabál, képzések, versenyek- pl. beerpong) személyes adatait harmadik fél részére csak abban az esetben továbbítja, ha az adott esemény pályázati finanszírozás által valósul meg, és a projekt elszámolásához az NMD szerződés- vagy törvénybeli kötelessége az eseményen résztvevő személyek személyes adatainak továbbítása.

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az NMD elkötelezett az érintetti jogok gyakorlásának elősegítése iránt.

Az NMD a Felhasználók részére a kötelező tájékoztatásokat, valamint az érintetti jogok alapján szükséges válaszokat tömör, átlátható és közérthető formában nyújtja.

Az NMD az érintettek kérelmeit indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem Társasághoz történő beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a kérelem nyomán hozott intézkedéséről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelynek alkalmazása esetén az NMD a késedelem okának megjelölésével a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az NMD az elektronikus úton benyújtott kérelmekre a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Amennyiben az NMD nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül az NMD tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról, valamint arról, hogy az érintett milyen jogorvoslati jogokkal élhet.

Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Érintett kérheti a NMDtől:

 1. a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy kezelésének korlátozását.
  • Hozzáférés joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az NMDtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az NMD az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az NMD az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

 • Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az NMD indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 • Törléshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az NMD indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az NMD pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek).
 • Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az NMD korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az NMD jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 • Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az NMD rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés automatizált módon történik.

 • Az érintetti joggyakorlás általános szabályai:

Az NMD indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az NMD a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az NMD az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az NMD, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az NMD-t terheli.

Ha az NMDnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 • Jogérvényesítési lehetőségek:

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az NMD-vel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az NMD köteles bizonyítani.

Az NMD az Érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az NMD mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a a Nemzeti Adatvédelmi Felügyeleti Hatósághoz fordulhat (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal- ANSPDCP, postacím: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, România, cod poștal 010336, telefon: 0318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, weboldal: http://www.dataprotection.ro/ )